รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานที่ Waanx แสดงข้อมูลปัญหาการใช้บริการ ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให บริการ ข้อมูลข้อร้องเรียนแยกตามประเภทข้อร้องเรียน และข้อมูลแนวโน้มเรื่องร้องเรียน โดยทางบริษัทได้นำข้อมูลดังกล่าวมา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ